logo

voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Van den Berg Advocatuur

Artikel 1- Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Van den Berg Advocatuur: de eenmanszaak Van den Berg Advocatuur, gevestigd te Kampen, met inbegrip van de natuurlijke personen of rechtspersonen die voor Van den Berg Advocatuur werkzaam zijn.

b. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan Van den Berg Advocatuur tot het verrichten van juridische bijstand.

c. Overeenkomst: de contractuele verhouding tussen Van den Berg Advocatuur en de cliënt.

d. Honorarium: De financiële vergoeding die Van den Berg Advocatuur in rekening brengt voor de uitvoering van haar werkzaamheden.

e. Kantoorkosten: een vast percentage van het honorarium dat Van den Berg Advocatuur in rekening brengt ter bestrijding van de kosten van de kantoorfaciliteiten.

f. Verschotten: elke vergoeding van ten behoeve van de cliënt gemaakte en te specificeren kosten zoals griffierecht, reis-en verblijfkosten, taxatiekosten, deurwaarderskosten etc..

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande, aanvullende - en vervolgovereenkomsten van opdracht tussen Van den Berg Advocatuur en cliënt, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. 

 

Artikel 3 – Overeenkomst

a. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Van den Berg Advocatuur. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW is uitgesloten.

b. Cliënt stemt ermee in, dat Van den Berg Advocatuur de verleende opdracht onder haar verantwoordelijkheid door overige personeelsleden in dienst van Van den Berg Advocatuur laat uitvoeren en in voorkomende gevallen met inschakeling van derden.

c. Van den Berg Advocatuur zal bij de uitvoering van aan haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van hulppersonen, de zorg van een goed opdrachtgever in acht nemen.

d. Cliënt stemt ermee dat Van den Berg Advocatuur in de communicatie met hem en met derden gebruik maakt van email.

e. Zowel cliënt als Van den Berg Advocatuur is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

 

Artikel 4 – Honorarium en declaratie

a. Van den Berg Advocatuur brengt de door haar verrichte werkzaamheden ten behoeve van cliënt in rekening op basis van de bestede tijd vermenigvuldigd met het voor de opdracht overeengekomen uurtarief, tenzij anders is overeengekomen. Van den Berg Advocatuur kan het uurtarief jaarlijks per 1 januari aanpassen en/of een inflatiecorrectie toepassen.

b. Het honorarium wordt vermeerderd met 5% kantoorkosten, verschotten en omzetbelasting.

c. Van den Berg Advocatuur is gerechtigd om van cliënt een voorschot te verlangen. Een voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie in de betreffende overeenkomst.

d. Het honorarium wordt in beginsel maandelijks aan cliënt in rekening gebracht. De betalingstermijn is 14 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum.  

e. Bij overschrijding van de betalingstermijn is cliënt zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en is hij de geldende wettelijke rente alsmede de buitengerechtelijke incassokosten van 10% over het openstaande bedrag verschuldigd. Van den Berg Advocatuur is in dat geval bevoegd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen.

 

Artikel 5- Aansprakelijkheid 

a. De aansprakelijkheid van Van den Berg Advocatuur jegens cliënt en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het volgens de polis voor rekening van Van den Berg Advocatuur komende eigen risico.

b. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van Van den Berg Advocatuur jegens cliënt beperkt tot het bedrag van het eigen risico van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

c. Van den Berg Advocatuur is voor eventuele tekortkomingen van de door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door Van den Berg Advocatuur bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, niet aansprakelijk.

 

Artikel 6 – Klachten- en geschillenregeling

a. Op de rechtsverhouding tussen Van den Berg Advocatuur en Van den Berg Advocatuur en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

b. Tenzij de geschillenregeling Advocatuur van toepassing is, is alleen de bevoegde rechter in Nederland bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

Deze algemene voorwaarden zijn opgenomen op de website van Van den Berg Advocatuur: www.vandenbergadvocatuur.nl. Op verzoek zullen de algemene voorwaarden van Van den Berg Advocatuur worden toegezonden. 


logo  vfas

Home  •  Over  •  Werkwijze  •  Personen en familierecht  •  Gezondheidsrecht  •  Kosten  •  Links   •  Contact  •  Voorwaarden  •  Sitemap